شماره‌های پیشین نشریه

باستان پژوه. سال نوزدهم و بیستم. شماره 24 و 25(پیاپی)
مهر 1399، صفحه 1-207

باستان پژوه، نشریه تخصصی«انجمن علمی دانشجویان باستان­شناسی دانشگاه تهران»،به عنوان قدیمیترین نشریه دانشجویی باستان­شناسی کشور، فعالیت خود را از سال 1377 آغاز کرده است. این مجله به انتشار پژوهش­های باستانشناختی و علوم و مباحث مرتبط با آن می­پردازد. باستان پژوه همواره می کوشید ضمن انتشار فعالیت­های علمی تمامی پژوهشگران، به رسالت دانشجویی خود عمل نموده و پایگاهی برای بیان، دیدگاه­ها، نظرات، انتقادات و فعالیتهای علمی دانشجویان باستانشناسی سراسر کشور باشد.

شماره جاری: دوره 20، 24-25(پیاپی)، مهر 1399، صفحه 1-207 (باستان پژوه. سال نوزدهم و بیستم. شماره 24 و 25(پیاپی)) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر معاون سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار ویراستار انگلیسی گرافیست
دوره انتشار
دو فصلنامه