شماره‌های پیشین نشریه

باستان پژوه. سال نوزدهم و بیستم. شماره 24 و 25(پیاپی)
پاییز 1399، صفحه 1-207

باستان پژوه، نشریه تخصصی«انجمن علمی دانشجویان باستان­شناسی دانشگاه تهران»،به عنوان قدیمیترین نشریه دانشجویی باستان­شناسی کشور، فعالیت خود را از سال 1377 آغاز کرده است. این مجله به انتشار پژوهش­های باستانشناختی و علوم و مباحث مرتبط با آن می­پردازد. باستان پژوه همواره می کوشید ضمن انتشار فعالیت­های علمی تمامی پژوهشگران، به رسالت دانشجویی خود عمل نموده و پایگاهی برای بیان، دیدگاه­ها، نظرات، انتقادات و فعالیتهای علمی دانشجویان باستانشناسی سراسر کشور باشد.

شماره جاری: دوره 20، 24-25(پیاپی)، پاییز 1399، صفحه 1-207 (باستان پژوه. سال نوزدهم و بیستم. شماره 24 و 25(پیاپی)) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر معاون سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار ویراستار انگلیسی گرافیست