اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقاله ارسالی باید حاصل پژوهش های شخصی نگارنده باشد.
  • چاپ تمامی مقالات پس از تائید هیات تحریریه و داوری آثار انجام می پذیرد.
  • در مقاله های مربوط به نقد آثار دیگران رعایت آداب نقد و حفظ احترام نویسنده یا نویسندگانی که آثارشان نقد شده است الزامی است.
  • باستان پژوه خود را متعهد می داند که جوابیه نقد نویسنده یا نویسندگانی که آثارشان در این مجله نقد شده است را در شماره بعدی به چاپ برساند.