اهداف و چشم انداز

باستان پژوه در ابتدا با هدف ایجاد پایگاهی برای انتشار فعالیت های علمی دانشجویان رشته باستان شناسی شکل گرفت. دیری نپایید که این نشریه جایگاه ویژه ای در بین نشریات باستان شناسی کشور پیدا کرد و از این رو توجه تمامی پژوهشگران را به خود جلب کرد. امروزه باستان پژوه علاوه بر انتشار نقطه نظرات و فعالیت های علمی و عملی دانشجویان، محلی برای انتشار مقالات سایر پژوهشگران نیز هست. باستان پژوه بر آن است تا با انتشار مقالات علمی به عنوان بخشی از خانواده بزرگ باستان شناسی ایران، نقشی در اعتلای رشته باستان شناسی و بالابردن سطح علمی آن داشته باشد. سیاست اصلی این مجله رویکرد دانشجو محور آن است چرا که همواره هویت خود را در آن دیده و خود را متعهد به دانشجویان دانسته است.