فراخوان مقاله

به آگاهی پژوهشگران گرامی می رساند؛ انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران بر آن است تا شماره آینده مجله دانشجویی باستان پژوه را در سال 1398 از میان مقالات دریافتی برگزیده در زمینه های پیشنهادی زیر به چاپ رساند.

 زمینه های پیشنهادی:

سکه شناسی

تاریخ هنر ایران

باستان شناسی و تجارت

باستان شناسی معاصر

مطالعات باستان سنجی

باستان شناسی دین و آیین

مطالعات انسان شناسی

مبانی نظری در باستان شناسی

باستان شناسی زیر آب

باستان شناسی و هنر صخره ای

تاریخچه مطالعات باستان شناسی

مطالعات میان رشته ای در باستان شناسی

یافته های جدید در باستان شناسی ایران و سرزمین های همسایه

 

مدیر مسئول:

همایون خوش اقبال

سردبیر:

علی اعراب