فراخوان مقاله

به آگاهی پژوهشگران گرامی می رساند؛ انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران بر آن است تا شماره آینده مجله دانشجویی باستان پژوه را در بهار سال 1402 از میان مقالات دریافتی و پس از تایید داوری در زمینه های پیشنهادی زیر به چاپ رساند.

 زمینه های پیشنهادی:

گزارش کاوش، بررسی و کار میدانی


سکه شناسی

تاریخ هنر ایران

باستان شناسی و تجارت

باستان شناسی معاصر

مطالعات باستان سنجی

باستان شناسی دین و آیین

مطالعات انسان شناسی

مبانی نظری در باستان شناسی

باستان شناسی زیر آب

باستان شناسی و هنر صخره ای

تاریخچه مطالعات باستان شناسی

مطالعات میان رشته ای در باستان شناسی

یافته های جدید در باستان شناسی ایران و سرزمین های همسایه

و...