درباره نشریه

نشریه باستان پژوه از سال 1377 به همت دانشجویان وقت رشته باستان شناسی دانشگاه تهران، به عنوان نشریه انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران ایجاد شد. از آن زمان تا به امروز این نشریه به صورت کامل توسط دانشجویان اداره شده است و تمامی افراد مسئول این نشریه اعم از مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و... از دانشجویان رشته باستان شناسی دانشگاه تهران هستند. انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران صاحب امتیاز مجله باستان پژوه است.