اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

همایون خوش اقبال

باستان شناسی دانشجوی دانشگاه تهران

h.khosheghbalut.ac.ir
09199762367

هیات دبیران

آرش قنبری

ایران شناسی فارغ التحصیل دانشگاه تهران

ghanbari.arashgmail.com

علی اعراب

دانشجوی دکترای باستان شناسی دوره تاریخی

ali.aarabut.ac.ir

همایون خوش اقبال

باستان شناسی دانشجوی دانشگاه تهران

homayoonkhosheghbalgmail.com

اعضای هیات تحریریه

محسن بهرامی نیا

باستان شناسی دوران پیش از تاریخی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

mhs.bahraminiaut.ac.ir

آرمان وفایی

باستان شناسی دوران اسلامی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

arman.vafaieut.ac.ir

افشین خسروثانی

باستانشناسی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران

afshinkhosrosanigmail.com

ویراستار انگلیسی

نازنین حمزه

باستانشناسی دانشجوی دانشگاه تهران

nazanin.hamyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مرتضی خانی پور

باستان شناسی دوران پیش از تاریخی دانشجوی دانشگاه تهران

khanipoor.mut.ac.ir