اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

همایون خوش اقبال

باستان شناسی دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

h.khosheghbalut.ac.ir
09199762367

سردبیر

همایون خوش اقبال

باستان شناسی دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

h.khosheghbalut.ac.ir

معاون سردبیر

آرش قنبری

ایران شناسی فارغ التحصیل دانشگاه تهران

ghanbari.arashgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی جاهد

باستانشناسی دانشجو دکترا باستان شناسی

jahed.mahdiut.ac.ir

محسن بهرامی نیا

باستان شناسی دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

mhs.bahraminiaut.ac.ir

افشین خسروثانی

باستانشناسی دانش آموخته دانشگاه تهران

afshinkhosrosanigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مرتضی خانی پور

باستان شناسی دانش آموخته دانشگاه تهران

khanipoor.mut.ac.ir

ویراستار

آرش قنبری

ایران شناسی دانش آموخته دانشگاه تهران

ghanbari.arashgmail.com

همایون خوش اقبال

باستانشناسی دانشجو دکترا دانشگاه تهران

h.khosheghbalut.ac.ir
09199762367

ویراستار انگلیسی

نازنین حمزه

باستانشناسی دانشجوی دانشگاه تهران

nazanin.hamyahoo.com

گرافیست

محمد مهدی غفوری

باستانشناسی دانشجوی باستان شناسی دانشگاه تهران

mmahdighafoori10gmail.com